Beschermheer: Drs. R.J. van der Zwaag Burgemeester van Veere

De Vereniging Vrienden van Veere werd opgericht in het stadhuis van Veere op 8 december 1956. Het initiatief daartoe werd genomen door een aantal regelmatig te Veere vertoevende enthousiaste (zeil)- vakantiebezoekers uit Nederland en België.

In de statuten van de vereniging staat onder meer het volgende:

 • De vereniging stelt zich ten doel: de belangen van de stad Veere in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen
 • en bij haar leden de genegenheid voor de stad Veere en voor Zeeland in het algemeen te onderhouden en te versterken.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van één of meer congressen per jaar,
 • het organiseren van excursies,
 • het houden van werkvergaderingen en lezingen in het bijzonder betrekking hebbende op de historie, het heden of de toekomst van Veere of Zeeland in het algemeen,
 • het zo veel mogelijk verlenen van steun en bijstand, zowel in financiële zin als anderszins, die de belangen van Veere dienen.”

Recent plaatsgevonden voordrachten en excursies:

 • 2014 voorjaar: Lezing en presentatie over het Nationaal Park Oosterschelde, door de heren Siebe Kramer en Wilco Jacobusse.
 • 2014 congres: Bezoek aan het Nationaal Park Oosterschelde met een rondvaart,  daarna een rondleiding en proeverij bij de Oesterputten.
 • 2015 voorjaar: Lezing door dhr. Peter Sijnke, archivaris van het Zeeuws Archief, over Vrouwenpolder 700 jaar bedevaartplaats.
 • 2015 congres: Rondleiding door het Panorama Walcheren in Vlissingen, verzorgt door kunstschilder dhr. Dumont Tak. Bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten te Gent, alwaar een rondleiding met toelichting over de restauratie van het wereldberoemde drieluik “de Aanbidding van het Lam Gods”.

Voordrachten en excursies die in het verleden hebben plaatsgevonden:

 • 2011 najaar: Drs. Veronica Frenks over “Zeeuws Maritiem Erfgoed en Dhr. Peter Blom over de restauratie van twee opmerkelijke schilderijen in het stadhuis van Veere.
 • 2012 congres: Bezoek aan Buitenplaatsen op Walcheren
 • 2012 voorjaar: Voordracht van Dhr. L.C. v/d Weel over de “Slag om de Schelde” (1944)
 • 2012 najaar: Dhr. Peter Henderikx: Geschiedenis van Zeeland en Dhr. Harry Buiter: Stichting Delta Cultureel.
 • 2013 voorjaar: KLTZ drs. W.Meyer: 525 jaar Admiraliteit/Koninklijke Marine
 • 2013 congres: Viering van de Veerse Admiraliteitsdagen. Een evenement in het teken van 525 jaar Marine.
 • 2013 najaar: Dr. Ir. ArndJan van Wijk over ‘Van oude en nieuwe rassen tot Veerse Witte’.

Wilt u meer weten over in het verleden plaatsgevonden voordrachten en excursies, klik dan hier.

Recente donaties:

 • 2012 €750,00 Bijdrage aan de Stichting Behoud Veerse Stadhuisbeelden
 • 2013 € 100,00 Bijdrage aan Stichting “Vrienden van de Naaldwijk”

Wilt u meer weten over in het verleden plaatsgevonden donaties van de VvV, klik dan hier.

In een stukje in de Provinciale Zeeuwse Courant van 10 december 1956 naar aanleiding van de oprichting van de vereniging Vrienden van Veere lezen wij o.a.:

“Het bestuur van de vereniging zal zich inmiddels beraden over het vraagstuk of er een sluis in de dam bij Veere moet komen, zoals deze dam werd ontworpen in het kader van het Deltaplan …”; een discussie welke opnieuw actueel is geworden. In de oprichtings- vergadering werden tal van onderwerpen, welke het belang van de stad Veere raakten, tijdens een uitvoerige discussie besproken. Als uiteindelijke conclusie werd vastgelegd dat de vereniging zich in de eerste plaats diende te bekommeren om de historische en culturele aspecten van de stad Veere. Op voorstel van de voorzitter, Dr. Mr. W. Hugenholtz, werd besloten dat men tweemaal per jaar enkele dagen bijeen zou komen om zich gezamenlijk te verdiepen in de oude geschiedenis van de stad Veere, hetgeen o.a. “met vrucht kan geschieden door het organiseren van telkens enige lezingen over de historie van de stad.”

De aanvankelijk zeer beschouwende aard van de vereniging heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een meer ontspannen karakter, waarbij cultuur, vriendschap en gezelligheid de vriendenkring rondom Veere sturen. De vereniging komt thans driemaal per jaar bijeen, in beginsel op de eerste zaterdag in de maanden maart, juni en november. Voorafgaand aan de bijeenkomst in maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De voor- en najaarsbijeenkomsten vangen aan om 14.00 uur. Er worden dan lezingen verzorgd, beurtelings in “Het Accoord” en in de Schotse Huizen, afgesloten met door het bestuur aangeboden drankje en/of “open huis” door in Veere woonachtige leden. Daarna wordt de dag besloten met een diner in een lokaal etablissement. Het “Zomercongres” vindt gebruikelijk plaats op de eerste zaterdag in juni, indien mogelijk mogelijk afwisselend in België en Nederland.

De vereniging telt ongeveer honderd en vijftig leden. De jaarcontributie bedraagt €15,00. Een extra bijdrage is welkom. De kosten voor het diner en het zomercongres komen voor rekening van de deelnemers.

Vereniging Vrienden van Veere
Correspondentieadres: Kaai 51, 4351 AB Veere
E-mail: [email protected]

Register van Voordrachten en excursies VVvV

Donaties VVvV 1956 2011