Reddersmonument VeereWaarom een Monument voor de redders van Veere
Uit sympathie met de redders en de betrokken organisaties, de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen van vroeger en de huidige Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in de stad Veere, leeft binnen de kring van redders en oud-redders de wens in 2008 te komen tot het oprichten van een Monument voor de redders van Veere.

Heldhaftigheid, onbaatzuchtigheid en menslievendheid hebben tijdens de vele en vaak moeilijke reddingsoperaties bij de redders van Veere door de eeuwen heen – terug tot in de tijd van de legendarische Frans Naerebout- altijd hoog in het vaandel gestaan. Daarom verdienen zij een monument!

Waarom 2008
Op 11 januari 2008 is het precies 50 jaar geleden dat de redding van de gehele bemanning van de stoomzeesleepboot Ebro vanuit Veere, dat toentertijd nog aan open zee lag plaatsvond. Het zou heel bijzonder zijn als de onthulling van het kunstwerk aan die datum zou kunnen worden gekoppeld.

Welke locatie
Bij realisering van een reddersmonument in Veere-stad kunnen we feitelijk niet om Frans Naerebout heen.
Interessant is voor de plaatskeuze voor het monument een verband te leggen met het geboortehuis van deze visserman en latere fameuze mensenredder.

Gebaseerd op archiefstukken en het feit dat een vissersfamilie het best aan de haven kon wonen, kan worden geconcludeerd dat Frans Naerebout is geboren in een huis aan de noordzijde van de stadshaven, ongeveer 25 meter westelijk van het eind van het Noorderhoofd.

Als stichting aan de slag
Begin 2006 is een aantal mensen met ruime kennis van het nationaal reddingswezen, de Zeeuwse scheepvaart en de historie en de algemene geest van Veere van start gegaan. Deze werkgroep vormt thans het stichtingsbestuur, waarin zitting hebben: Peter Blom, Zeeuws Archief; Jan van de Broeke, Rijkswaterstaat; Adri Franke, ondernemer te Veere; Kees den Hollander, KNRM Veere; Frans Minneboo, oud-Veerenaar en initiatiefnemer/voorzitter; Pieter Poortvliet, penningmeester en Herman Wolters, secretaris.

De Stichting Reddersmonument Veere staat sinds 28 maart 2007 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland onder dossiernummer 22063805.

Reddersmonument VeereKunstenaarskeuze en ontwerp
Op verzoek van de werkgroep is door een zestal geselecteerde Zeeuwse beeldend kunstenaars een model-ontwerp gemaakt. In de profielschets werd gesteld dat het zou moeten gaan om een robuust en figuratief kunstwerk waarin de voor het reddingswezen kenmerkende eigenschappen heldhaftigheid, onbaatzuchtigheid en menslievendheid tot uitdrukking zouden moeten komen.

Bij de keuzeprocedure was het stichtingsbestuur unaniem van mening dat het ontwerp van mevrouw Toos van Holstein uit Middelburg het meest overeenstemde met de gestelde eisen en voorwaarden. Het werk wordt tevens passend gezien in de reeks van kunstwerken die als monument voor het reddingswezen elders langs de Nederlandse kust zijn gerealiseerd.

Verwacht wordt dat de inwoners van Veere en de toekomstige bezoekers het kunstwerk als een algemeen herkenbaar monument voor het reddingswezen zullen waarderen.

Voortgang van het project
Sinds medio 2006 vindt stelselmatig het ambtelijk overleg met de gemeente Veere plaats, waarbij onder meer de locatie en de vormgeving van het kunstwerk onderwerp van overleg zijn. Medio mei 2007 ligt de voortgang op schema.
Voorts zijn er met het oog op de voortgangsbespreking vaste contactpersonen in de stichting Veere en de stadsraad Veere.

Voor financiering van het kunstwerk is de stichting aangewezen op geldelijke bijdragen van overheid en bedrijfsleven en speciale fondsen. Bij het opstarten van het project werden reeds bijdragen van de gemeente Veere en de KNRM ontvangen. Geldelijke bijdragen worden door de Stichting Reddersmonument Veere gaarne ingewacht onder Rabobanknummer 1322.68.450.

Comite van aanbeveling
De projectorganisatie weet zich bijgestaan door een Comite van aanbeveling met de heren: drs. W.T. van Gelder, oud-commissaris van de Koningin in Zeeland; dr. M.C.Verburg, oud-staatsraad en initiatiefnemer Oorlogsmonumenten Walcheren; J.D. de Voogd, oud- Veerenaar en voormalig gedeputeerde provincie Zeeland; S.E.Wiebenga, oud-directeur KNRM en drs. R. van der Zwaag, burgemeester van Veere.

Veere, 15 mei 2007

Nieuwsbrieven van SRV: